ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Betaling facturen

1.1 De facturen zijn betaalbaar te Kaprijke op het rekeningnummer zoals aangegeven op de factuur. De facturen dienen binnen een termijn van 14 dagen betaald te worden bij gebreke waaraan de klant zonder ingebrekestelling gehouden zal zijn tot betaling van verwijlsinteresten gelijk aan 10 % op jaarbasis alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het totale factuurbedrag met een minimum van 75 EUR. Deze kosten dekken geenszins de kosten van een gerechtelijke invordering of de rechtsplegingsvergoeding die dient betaald te worden aan de in het gelijk gestelde partij. In het geval de klant een consument is zal wel een voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk zijn vooraleer de interesten beginnen lopen en een schadevergoeding kan gevorderd worden zoals hierboven aangegeven. Indien Frontaal-IT niet zou beslissen om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen zal toch een vergoeding van 30 EUR verschuldigd zijn per aangetekende brief en dit om de kosten te dekken. Beide vergoedingen zijn los van elkaar te zien en kunnen afzonderlijk gevorderd worden. De factuur is steeds in één maal te betalen en kan niet worden opgesplitst in verschillende periodes, behoudens de uitzonderingen.
1.2 Bij de start van een nieuwe dienst, wanneer de factuur binnen de vervaltermijn niet betaald wordt, kan Frontaal-IT uit eigen beweging beslissen om de samenwerking stop te zetten.
1.3 Voor zowel nieuwe als bestaande klanten dienen de facturen binnen een termijn van 14 dagen betaald te worden. Wanneer betaling van factuur uitblijft kan Frontaal-IT beslissen na 45 dagen “incl. 14 dagen betaaltermijn” de dienst voorlopig te stoppen of offline te zetten tot de factuur voldaan is.

Artikel 2. Verplichtingen van de klant.

De klant dient aan Frontaal-IT binnen de 6 weken na het afsluiten van de overeenkomst de nodige input per mail aan te leveren zodat de diensten kunnen afgeleverd worden. Indien de klant deze info niet binnen de gestelde termijn aanlevert, dan zal het restsaldo van de factuur onmiddellijk opeisbaar worden, en zal de opdracht als opgeleverd beschouwd worden.

Artikel 3. Termijn.

Er wordt altijd een streefdatum opgegeven aan de klant. Deze streefdatum is bij benadering en een overschrijding ervan kan nooit aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding of enige andere sanctie. Het is echter wel de bedoeling van Frontaal-IT om de nodige inspanningen te leveren om de deadline te respecteren.

Artikel 4. Persoonsgegevens.

Frontaal-IT gebruikt de persoonsgegevens van de klanten om uitvoering te geven aan de tussen haar en de klant afgesloten overeenkomst. Deze persoonsgegevens worden onder meer gebruikt voor de facturatie, afgenomen diensten en andere. De klant geeft aan Frontaal-IT de toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken voor zakelijke en commerciële e-mailcorrespondentie. De rechten en verplichtingen van de klant worden uiteengezet in de privacy-policy van Frontaal-IT.

Artikel 5. Annulatie van website/bestelling.

5.1 In geval van annulatie van de opdracht door de klant, zal Frontaal-IT steeds de mogelijkheid hebben om een uitvoering in natura te vorderen hetzij een vergoeding bij equivalent. Frontaal-IT zal bij annulatie steeds het reeds gepresteerde werk en alle andere reeds aangekochte diensten/zaken (zoals thema’s, plug-ins, foto’s of extra programmatie) factureren. Indien Frontaal-IT geen uitvoering in natura nastreeft zal zij een recht hebben op een schadevergoeding van 40 % van de overeengekomen offerte prijs, met een minimum van 150 EUR.
5.2. Wanneer Klant 50% voorschot betaald heeft, en Frontaal-IT heeft al meer werk verricht dan de betaalde 50%, dan kan het bedrag opgeëist worden ter vergoeding van het reeds geleverde werk.
5.3. De beëindiging zal tot gevolg hebben dat Frontaal-IT alle werken onmiddellijk staakt en alle facturen onmiddellijk opeisbaar worden, na voldaan betaling kan klant ook het gedane werk opeisen dat gevraagd werd.

Artikel 6. Aansprakelijkheid.

6.1 Frontaal-IT verbindt zich ertoe om alle diensten met zorg uit te voeren en volgens de regels van de kunst. Frontaal-IT verbindt er zich toe het beoogde resultaat af te leveren binnen de vooropgestelde termijn. Frontaal-IT kan niet aansprakelijk gesteld worden indien fouten in de uitvoering te wijten zouden zijn aan onvoldoende of verkeerde input van de klant.
6.2. Frontaal-IT is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.
6.3. Frontaal-IT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Frontaal-IT zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Frontaal-IT of een aangestelde.
6.4 Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Frontaal-IT geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
6.5 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 7. Software Aansprakelijkheid.

Inzake software geldt het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag, …) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware, …), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten en aanlevering bronbestanden.

8.1 Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.
8.2 Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (met name de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan eventueel een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Frontaal-IT ontwikkelde sites en webapplicaties.
8.3 De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Frontaal-IT te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Frontaal-IT onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Frontaal-IT waarvan hij kennisneemt.
8.4 Het geleverde materiaal aan Frontaal-IT dient de wettelijke eigendom te zijn van de klant indien auteursrechten op het geleverde materiaal berusten.
8.5 Frontaal-IT kan niet aansprakelijk gehouden worden indien de klant illustraties, afbeeldingen of teksten aanlevert die auteursrechtelijk beschermd zouden zijn. Indien Frontaal-IT hierover door een derde partij wordt aangesproken zal de klant gehouden zijn Frontaal-IT te vrijwaren en in te staan voor alle juridische kosten die Frontaal-IT moet maken om zich tegen de aantijgingen van derden te verdedigen.

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst.

Beëindiging van de overeenkomst. Bij het beëindigen van de overeenkomst kan men op vraag een back-up ontvangen van de website. Ook zal de transfercode van de domeinnaam medegedeeld worden via e-mail. Dit is een gratis dienst. De back-up zal via Wetransfer.com overgemaakt worden. De klant dient wel eerst alle openstaande facturen te voldoen alvorens de back-up te kunnen ontvangen.

Artikel 10. Overmacht.

10.1 Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen, hosting problemen, spamaanvallen of IP blokkages en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Frontaal-IT geen controle heeft, bevrijden Frontaal-IT, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.
10.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Frontaal-IT tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 11. Toepasselijk recht.

Bevoegde rechtbank: Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Frontaal-IT. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent

Waar is de cookiemelding?

De website is verbonden met Google Anaylytics. Maar aangezien de IP-adressen geanonimiseerd worden doorgegeven is er wettelijk gezien geen cookie melding nodig. Handig!

FRONTAAL-IT

Frederik Goethals
Plein 18
9970 KAPRIJKE
BTW:BE0700.426.310